Citatenpagina: spreuken, citaten, gezegdes etc. ter inspiratie

De christen van de toekomst zal een mysticus zijn, of hij/zij zal geen christen meer zijn.
-THEOLOOG PAUL TILLICHZen is net een kopje thee: het smaakt christenen net zo goed als boeddhisten.
-PATER ENOMIYA LASSALLE


Als je een jonge monnik in extase omhoog ziet stijgen naar de hemel, pak hem dan snel bij zijn voeten en trek hem met beide benen op de grond.
-CITAAT UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (de eerste monniken)


Als je het spirituele pad op wilt, kies dan één weg, en hou vol op die weg!
-CHÖGYAM TRUNGPA


Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid.
-AURELIUS AUGUSTINUS


Voor wie door de Geest wordt geheiligd, is ieder echt boek een bijbel.
-NOVALIS


Het grote geheim van het christendom is eigenlijk niet de verschijning, maar de door-schijning van God in de wereld.
-THOMAS MERTON


De moderne mens kent de stilte niet meer. Ik bedoel niet de 'lekkere' stilte tijdens een wandeling in de bergen, waarna je vervolgens in het dal weer je walkman opzet. Nee, ik bedoel de stilte die er altijd is. De stilte die ik heb ervaren op Nieuw-Guinea. Stilte die macht heeft. [...] We kennen dit soort intense stilte niet meer. Daardoor ervaren we de wereld ook niet langer als een mysterie.
-DR. JAN VAN BAAL


De aarde schuilt in een korrel zand, het heelal in een bloemblad puur, de oneindigheid in de palm van uw hand en de eeuwigheid in een uur.
-WILLIAM BLAKE


Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!
-MOEDER TERESA


[Geloof kan heel nuttig zijn, bijv. als bron van ethiek, maar:] godsdienst is er evenzeer ZONDER NOODZAAK, gewoon omdat het FIJN is godsdienstig te zijn.
-THEOLOOG HARRY KUITERT


Pas daar waar in de verhouding van mens tot mens het 'bovenwereldlijke' leven de zin- en richtinggevende factor wordt, kan de verhouding van mens tot mens in diepste zin juist en vruchtbaar worden.
-KARLFRIED GRAF DÜRCKHEIM


Een variant op: 'Als de berg niet naar Mohammed komt, dan komt Mohammed naar de berg': 'Als de mens niet naar God komt, komt God naar de mens.'


De volgende Friese uitdrukking - IN MINSKE SIN IS IN MINSKE LIBBEN: als men datgene doet, wat men aangenaam vindt, heeft men genoegen in het leven; wanneer men het ambt zijner keuze waarneemt, doet men dat met genoegen; vandaar: ieder moet weten waar hij trek in heeft - vertaalde ik tijdens mijn vakantie aldaar abusievelijk met: 'Een mens wérkelijk zien is een mens liefhebben'.
-ALEX POT


Le coeur connait les raisons, qui la raison ne connait pas: Het hart kent redenen, die de rede niet kent.
-BLAISE PASCAL


Een variant op: 'Wat baat het de mens, als hij de hele aarde wint, maar daarbij zichzelf verliest?': 'Wat baat het een mens als hij zich haast, en zichzelf daarbij verliest?'


Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet vergeefs geleefd.
-DAG HAMMARSKJÖLD


Anderen begrijpen is kennis; jezelf begrijpen is verlichting.
-LAO TSE


Hoe kunnen we één worden met dat wat noch zijn, noch niet-zijn is?
-ZENSPREUK


Luisteren betekent voor velen: wachten totdat de ander is uitgesproken.
-BRON CITAAT ONBEKEND


Hou van de mensen zoals ze zijn; er zijn geen anderen.
-BRON CITAAT ONBEKEND


Als iemand houdt van mij zoals ik ben, zal ik eindelijk naar mezelf durven kijken.
-BERGMAN


Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.
-LAURILLARD


Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken.
-Khalil Gibran


Laat geen gelegenheid voorbij gaan om een goed woord te zeggen.
-GODFRIED BOMANS


Waar welvaart heerst zonder soberheid, daar heerst geweld.
-KRISHNAMURTI


Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten, en hoevelen die er buiten zijn, zijn binnen.
-AURELIUS AUGUSTINUS


Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.
-Khalil Gibran


Nederigheid is vaak niet meer dan geveinsde onderworpenheid, waarvan men zich bedient om anderen te onderwerpen.
-LA ROUCHEFOUCAULD


Niets is zo krachtig als vriendelijkheid, en niets is zo vriendelijk als echte kracht.
-RALPH W. SOCKMAN


Wijsheid begint met verwondering.
-SOCRATES


Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.
-EDMUND BURKE


Het ultieme geluk in het leven is de overtuiging dat wij bemind zijn.
-VICTOR HUGO


Problemen zijn kansen in werkkleding.
-HENRY KAISER


Duisternis kan geen duisternis verdrijven; enkel licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven; enkel liefde is daartoe in staat.
-MARTIN LUTHER KING JR.


'Hij heeft me afgeblaft, hij heeft me aangevallen, overmeesterd en bestolen' - blijf daarover wrokken, en nooit zal je haat verdwijnen.
-DHAMMAPADA


Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnengaan.
-CHINEES GEZEGDE


Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.
-BOEDDHA


Geloof dat het leven de moeite van het leven waard is, en jouw geloof zal dat tot werkelijkheid maken.
-WILLIAM JAMES


Werken aan onszelf is niet bedoeld om de golven in de oceaan van het leven kwijt te raken, maar om te leren hoe we moeten surfen.
-KEN WILBER


Na de rigide eisen van de kerk in het verleden dreigt nu het gevaar van dat er niets meer hoeft, God als Sinterklaas, goedkope vergiffenis, een low profile prediking.
-KARDINAAL DANEELS


Hierboven leeft men goed: niemand heeft iets alleen; wat daar de enkeling heeft, is daar allen gemeen.
-ANGELUS SILESIUS


Gods kus genieten en in Hem zichzelf vergeten is meer dan - zonder liefde - menig ding te weten.
-ANGELUS SILESIUS


Geen druppel dauw wordt voor zichzelf geboren; ook jij moet anderen - niet jezelf toebehoren.
-ANGELUS SILESIUS


De liefde mag bij God vrij binnengaan; het verstand blijft als een knecht lang in de voorhof staan.
-ANGELUS SILESIUS


Je hoopt, dat je 'nog wel eens ooit' Gods licht zult zien? Jij dwaas, je ziet het nooit, als je het nķ niet ziet.
-ANGELUS SILESIUS


Het verstand, dat scherp is, maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.
-TAGORE


Als je jezelf accepteert, verdwijnt de behoefte om anderen te veranderen.
-PETER GERRICKENS


Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf.
-WILLIAM HAZLITT


Pluk geen bloemen, het houdt u tegen op uw weg en onder 't gaan zullen zij verwelken. Zie ze aan en bewonder hun schoonheid en op uw reis zullen zij u begeleiden met een groetende glimlach.
-INAYAT KHAN


[Over huwelijk/trouwen:]

Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap is oorzaak van ongelukkige huwelijken.
-FRIEDRICH NIETZSCHE


We beginnen eerst met te veel te hopen, daarna hopen wij te weinig.
-J. ROUX


Gij neemt de pen - en de regels dansen.
Gij neemt de fluit - en de tonen schitteren.
Gij neemt het penseel - en de kleuren zingen.
Zo wordt alles zinvol en schoon
in de ruimte buiten de tijd die Gij bent.
Hoe kan ik dan iets van U achterhouden?

DAG HAMMARSKJÖLD


God is de vader van ons allemaal. Laat ons in vrede leven, hartelijk, als broeders en blij als kinderen. Wij zijn allen van dezelfde deeg, maar anders gebakken. Laat ons door onze gebreken door naar God zien, die door de genade in ons hart aanwezig is, en wij zullen elkaar graag zien, ondanks de gebreken. Bemint Hem in elkaar. God is groot en oneindig. Hij heeft de sterren en de zon gemaakt, en ons erbij. Wij leven in Zijn adem, wij zwemmen in Zijn licht... Hoe schoon is het te mogen leven! Want we leven in Hem en door Hem!
-FRANCISCUS


De zondige mens ziet niets;
hoe meer hij werkt en draaft,
door de eigen wil gejaagd,
hoe meer hij zich verslaaft.

ANGELUS SILESIUS


Wie God niet overal ziet, vindt hem nergens.
-JOHN PETIT-SENN


Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar liefkregen en een huwelijk aangingen.
-Khalil Gibran


Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken.
-ANDRÉ FROSSARD


De wereld is als een spiegel: kijk er boos in en zij kijkt boos naar je terug; glimlach en zij glimlacht ook.
-ANONIEM


De jeugd warmt zich aan de zon der hoop, de ouderdom aan de kachel der herinnering.
-FLIEGENDE BLńTTER


Het stof der dode woorden klampt zich aan U vast. Was uw ziel met stilte.
-TAGORE


Wie zijn deur sluit voor alle dwalingen, sluit ook de waarheid buiten.
-TAGORE


Leed is de vader en liefde de moeder der wijsheid.
-L. BÖRNE


De tijd heelt niet Šlle wonden, maar ze verzacht ze wel.
-EEN DOMINEE


Genot kan geen bevrediging van de begeerte tot stand brengen. Integendeel: het maakt de geest nog onrustiger door het intense verlangen ernaar.
-SIVANANDA


Niemand is zo ijverig bezig, steeds weer nieuwe indrukken te vergaren, als hij die niet weet hoe hij de oude moet verwerken.
-MARIE VON EBNER-ESCHENBACH


Het gebed is zowel strijd als overgave. Het gebed is ook verwachting: wachten tot er een weg vrijkomt, dat de innerlijke weerstanden doorbroken worden. Tijdens zijn leven heeft Christus deze momenten van geduldige volharding ook gekend, net als wij.
-FR»RE ROGER (abt Taizé)


Ik vroeg de nacht: wijs me de weg naar het licht; ze antwoordde: volg me.
-CARLA POLS


Als een trein door een tunnel rijdt en het donker wordt, spring je er niet uit en gooi je je kaartje niet weg. Je blijft zitten en vertrouwt op de machinist.
-ANONIEM


Wanhoop is onze grootste dwaling.
-L. DE VAUVENARGUES


Wijsheid is een bron: hoe meer men eruit drinkt, hoe meer en krachtiger ze opborrelt.
-ANGELUS SILESIUS


Misschien ben je al zover dat je niet meer weet waar je zoeken moet; dan komt Het van Zelf.
-CARLA POLS


Een geest, geheel en al logica, is als een mes, geheel en al lemmet. Het doet de hand die het gebruikt bloeden.
-TAGORE


Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht in de hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.
-PAULUS (Rom. 8:38-39)


Men kan van werk of rust in Gods bestaan niet merken;
Zijn werken is Zijn rust; Zijn rusten is Zijn werken.
-ANGELUS SILESIUS


Zie, ieder ding is het jouwe, dus: ontbreekt je iets,
dan ken je je eigen rijkdom nog niet.
-ANGELUS SILESIUS


't Geloof alleen is dood; je kunt niet eerder leven
voordat daaraan een ziel: de liefde wordt gegeven.

ANGELUS SILESIUS


Gelezen in een feestboekje van de trappistenabdij van Echt, en daar ook (opnieuw) ervaren:

De uiterlijke leefomstandigheden hebben niet weinig invloed op de innerlijke gevoelens.
-WILLEM VAN ST. THIERRY (Benedictijns monnik in 12e eeuw)


De wens is de voorbode van datgene wat je kunt realiseren.
-GOETHE


[Mensen idealiseren monniken soms, alsof die zeker zouden zijn van God. Maar ook monniken blijven levenslang OEFENEN in vertrouwen, want:] God is een langzame ontdekking, anders maak je je maar wat wijs.
-ABT KORNEEL VERMEIREN (Trappistenabdij Tilburg)


Tekst op een kaars:

Immer
wenn Du meinst
es geht nicht mehr,
kommt irgendwo
ein Lichtlein her.

[vertaling:]

Altijd,
wanneer je denkt:
het gaat niet meer,
komt ergens vandaan
een lichtpuntje tevoorschijn.


Niemand kent zichzelf, zolang hij niet geleden heeft.
-DE MUSSET


Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.
-MARCUS AURELIUS


De begeerte naar de vrucht mist de bloem.
-TAGORE


Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.
-JEAN-BAPTISTE MASSILON


De meeste ongelovigen hebben een erg nauwe horizon; ze zijn als vogels in een bedekte kooi, die niet weten dat daarbuiten iets bestaat.
-INAYAT KHAN


Zodra ik het spoor van mijn innerlijke wereld volg, komt de uiterlijke wereld en zet een klopjacht op me in.
-CARLA POLS


God bezoekt ons dikwijls, maar meestentijds zijn wij niet thuis.
-JOSEPH ROUX


Het ongeluk is vaak slechts de weg, die het geluk inslaat om ons te bereiken.
-FLIEGENDE BLńTTER


De afwezigheid is voor de liefde, wat de wind is voor het vuur: ze dooft de kleine, wakkert de grote aan.
-BRON CITAAT ONBEKEND


Voordat je tot een ander kunt gaan, moet je tot jezelf gekomen zijn.
-BRON CITAAT ONBEKEND


Zie wat je niet kunt zien, ga waar je niet kunt gaan,
hoor wat stemloos is, en je zult God "verstaan".

ANGELUS SILESIUS


Als achtergrond bij Kerstmis: "God komt niet om ons lijden op te heffen, maar om dat met ons te delen."
-PAUL CLAUDEL


[Over huwelijk/trouwen:]

Huwelijk

Tezamen werd je geboren en samen zul je voor immer zijn.
Je zult tezamen zijn als de witte vleugelen van de dood je dagen verstrooien.
Ja, je zult zelfs tezamen zijn in Gods stille herinnering.

Maar laten er tussenruimten zijn in je samenzijn. Laat de winden des hemels tussen je dansen.
Heb elkander lief, maar maakt van de liefde geen band: laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen.
Zingt en danst tezamen en weest blij, maar bent ieder alleen, zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek.
En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen:
want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf.

Khalil Gibran


[Over huwelijk/trouwen:]

Bij huwelijken uit berekening blijken later gewoonlijk grote rekenfouten te zijn gemaakt.
-FRANCKEN


[Mogelijk toepasbaar op huwelijk/trouwen:]

Wij kunnen eigenlijk alleen maar vrij ademhalen als een gemeenschappelijk doel, dat boven ons eigen ik uitgaat, ons met andere mensen verbindt.
De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt, maar dat men samen in dezelfde richting kijkt.
-ANTOINE DE SAINT EXCUPÉRY


[Over de vele soorten en diverse contexten van mystieke ervaringen (misschien ook oecumenisch interessant):]

Wanneer de volkomen Tegenkomst geschiedt, zijn de poorten verenigd tot de ene ingang in het Werkelijke Leven. En je weet niet meer door welke poort je binnen bent gegaan.
-MARTIN BUBER


Je vindt naar de mate dat je zoekt, je krijgt naar de mate dat je vraagt;
dŠt zal uiteindelijk je deel worden, wat je hebt nagejaagd.

ANGELUS SILESIUS


Ga niet op verre reizen naar stoffige landen en laat je eigen zitplaats [d.w.z.: meditatieplek; AP] niet in de steek; als je de Waarheid niet kunt vinden waar je nķ bent, zul je haar nooit vinden.
-ZENMEESTER DOGEN


Uitspraak van een Zenmeester:

30 Jaar lang heb ik water verkocht langs de oever van de rivier.


Je kunt het vuur verbergen, maar wat dacht je met de rook te doen?
-JOEL CHANDLER HARRIS: "Proverbs of Uncle Remus". Geciteerd in Richard Adams, "Waterschapsheuvel", pag.322)


Op de weggekwijnde boom, een bloem bloeit.
-UIT DE SHOYO ROKU, geciteerd door Zenmeesteres Charlotte Joko Beck (bedoeld als beeld voor het sterven van het valse zelf; maar misschien ook geschikt als bemoediging bij ziekte; AP)


Overmaat van smart lacht. Overmaat van vreugde huilt.
-WILLIAM BLAKE


De spirituele reis is geen succesverhaal, maar een serie verminderingen van het [valse] zelf.
-THOMAS KEATING

AP: We zouden de "verminderingen" [diminutions] in voorgaand citaat misschien ook kunnen vertalen met "kleineringen" (vgl. de opmerking van Johannes de Doper t.a.v. Jezus: 'Hij moet groter worden, en ik kleiner'). Voordeel van een dergelijke vertaling: zij geeft goed weer hoe pijnlijk de omvorming naar meer openheid voor God kan zijn, vooral wanneer we merken dat wij onszelf niet kunnen maken of verbeteren, maar daarvoor radicaal van Gods hulp afhankelijk zijn. Gevaar van deze vertaling: dat we spiritualiteit als een masochistisch gebeuren gaan opvatten.

P.S.: Voor meer teksten van Thomas Keating, zie de pagina m.b.t. 'Centrerend Gebed' op deze homepage.


Een beeld ontstaat uit het marmer dat men weghakt. Vereenvoudig dus uw bestaan en verwijder alles wat niet onontbeerlijk is.
-AENOUX


De meeste mensen verwachten te veel van het leven en genieten er daardoor te weinig van.
-JAC VOSMAER


Probeer niet altijd uw leer te prediken, maar geef uzelf in liefde.
-TAGORE


Zich zorgen maken over een slechtere geestelijke conditie heeft geen enkele zin, ook al kun je dat spelletje wel spelen. Je kunt niet uitgaan boven het niveau van nu totdat je de weg bemint die je nu gaat.
-THADDEUS GOLAS


Wantrouwen is een bijl aan de boom der liefde.
-RUSSISCH GEZEGDE


Zoals een mot een kleed opknaagt, zo verteert afgunst een mens.
-ST. CHRYSOSTOMUS


De enige ware genezing is de genezing door vertrouwen.
-MILLER


De kok nam een brandend wierookstaafje mee, de keuken in.
(gezien tijdens een Zenretraite)


God vergeet alles wat jij onthoudt en God onthoudt alles wat jij vergeet.
-BERNIE SIEGEL, arts

(citaat gevonden in Richard Carlson & Benjamin Shield: "Handboek voor de ziel", uitg. Forum, Amsterdam 1999. Ik kan dit boek heel erg aanbevelen voor het opdoen van positieve en inspirerende gedachten! AP)


Gods enige echte stem is de stilte.
-HERMAN(?) MELVILLE


Zelfvertrouwen en Godsvertrouwen liggen heel dicht bij elkaar.
-BRON CITAAT ONBEKEND

Variant voor agnosten en atheÔsten (AP):

Zelfvertrouwen en vertrouwen in het leven liggen heel dicht bij elkaar.


Elk probleem heeft een geschenk voor jou in zijn handen.
-RICHARD BACH


Iemands geest, eenmaal uitgerekt door een nieuw idee, keert nooit meer terug naar zijn oorspronkelijke afmetingen.
-OLIVER WENDEL HOLMES


Leef vanuit je verbeelding, niet vanuit je geschiedenis.
-STEPHEN COVEY


Mensen zien enkel wat zij bereid zijn om te zien.
-RALPH WALDO EMERSON


Denken: het spreken van de ziel met zichzelf.
-PLATO


Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom zijn de meeste mensen er bang voor.
-GEORGE BERNHARD SHAW


Je moet zélf de verandering zijn die je wenst te zien in de wereld.
-GANDHI


Gebruik welk talent je maar bezit: de bossen zouden wel heel erg stil worden als daar alleen maar de vogels zouden zingen die het mooiste zingen.
-HENRY VAN DYKE


Er ontstaat geen harmonie als iedereen dezelfde noot zingt.
-DOUG FLOYD


Wanneer je er tevreden mee bent om eenvoudigweg jezelf te zijn en jezelf niet vergelijkt met anderen of anderen beconcurreert, zal iedereen je respecteren.
-LAO TSE


Wees niet bang voor grootheid: sommigen worden groot geboren, sommigen verwerven grootheid, en weer anderen krijgen het zomaar in hun schoot geworpen.
-SHAKESPEARE


Zonder strijd kan er geen vooruitgang zijn.
-FREDERICK DOUGLASS


Zij die zich het verleden niet herinneren zijn gedoemd dat te herhalen.
-GEORGE SANTAYANA


Moge je léven elke dag van je leven!
-JONATHAN SWIFT


Zonder verandering is er iets in ons dat blijft slapen, en dat zelden wakker wordt. De slaper moet ontwaken.
-FRANK HERBERT


Een onoprechte en kwaadwillige vriend moet meer gevreesd worden dan een wild beest; een wild beest kan je lichaam verwonden, maar een kwaadwillige vriend zal je geest verwonden.
-BOEDDHA


Kijk naar alles alsof je het voor de eerste keer zag, én voor de laatste keer. Dan zal je tijd op aarde vol van heerlijkheid zijn.
-BETTY SMITH


Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment.
-BOEDDHA


De Heer is mijn Licht en mijn Redding; wie dan zal ik vrezen?
-PSALM 27


De geest is als een parachute; hij werkt het beste wanneer hij open is.
-LORD THOMAS DEWAR


Het doel van het leven is een leven met een doel.
-BOBERT BYRNE


Het is goed een uiteindelijk doel te hebben om naar toe te reizen, maar het is de reis [zelf] die er uitéindelijk toe doet.
-URSULA K. LEGUIN


Het is één van de mooiste compensaties van het leven, dat geen mens oprecht kan proberen een ander te helpen, zonder daarbij tegelijkertijd zichzelf te helpen.
-RALPH WALDO EMERSON


Verheug je er niet in het minste over, wanneer je veel kennis over allerlei dingen bezit; maar verheug je, wanneer dŠt wat je weet, in de feiten van je leven herkend kan worden.
-ISAAC VAN NINIVÉ (woestijnmonnik; 7e eeuw n.C.)


Wanneer één deur naar het geluk zich sluit, opent er zich een andere; maar meestal staren we zó lang naar de gesloten deur dat we die andere, die zich voor ons geopend heeft, niet zien.
-HELEN KELLER


God sluit nooit een venster af zonder daarvoor in de plaats een ander te openen.
-ERGENS GEHOORD/GELEZEN


Lachen is de kortste afstand tussen twee mensen.
-VICTOR BORGE


Waren de vensters van de ziel werkelijk gereinigd,
dan zouden we alles kunnen zien, zoals het waarlijk is:
Eindeloos !
Want nu heeft de mens zichzelf nog opgesloten
en ziet de wereld alleen door de smalle kieren van zijn kelderluik.

WILLIAM BLAKE (1757-1827)


De beste vertaling die ooit van de Bijbel kan bestaan, is de mens zelf.
-MARTINUS VAN TOURS (ong. 316-397)

Variant hierop:
"De beste vertaling die ooit van de Bijbel kan bestaan is de lévende mens." (AP)


De kwestie is niet, of we zullen sterven, maar hoe we zullen leven.
-JOAN BORYSENKO


Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt zijn kleine aangelegenheden in vergelijking met wat in ons ligt.
-OLIVER WENDELL HOLMES


Wij zijn wat wij herhaald doen. Excellentie is dus niet een [losse] handeling, maar een gewoonte.
-ARISTOTELES


Er zijn geen fouten, er is geen toeval. Alle gebeurtenissen zijn zegeningen, aan ons gegeven om ervan te leren.
-ELISABETH KÜBLER-ROSS


Het is enkel met het hart dat we op de juiste manier kunnen zien; wat wezenlijk is is onzichtbaar voor het oog.
-ANTOINE DE SAINT-EXCUPÉRY


Hoe minder je je hart openstelt voor anderen, des te meer zal je hart lijden.
-DEEPAK CHOPRA


Er bestaan geen afkortingen/sluipwegen naar welke plaats dan ook die de moeite van het gaan waard zijn.
-BRON CITAAT ONBEKEND


Ik heb geleerd dat het de zwakke mensen zijn die wreed zijn, dat dat zachtaardigheid enkel van de sterken verwacht kan worden.
-LEO ROSTEN


Schrijf de slechte dingen die je aangedaan zijn in het zand, maar schrijf de goede dingen die je overkomen zijn op marmer.
-ARABISCHE PARABEL


We kunnen proberen keuzes te vermijden door niets te doen, maar ook dat is een beslissing.
-GARRY COLLINS


Hoe intelligenter je bent, hoe meer je te leren hebt.
-DON HEROLD


We zijn wat we denken. Al wat wij zijn komt op uit onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereld.
-BOEDDHA


Iedereen is gekneed uit hetzelfde deeg, maar niet gebakken in dezelfde oven.
-JIDDISCH SPREEKWOORD


Pas toen ik ontdekte dat ik fouten mocht maken, pas toen wist ik dat ik iets op het spoor was.
-ORNETTE COLEMAN


De geest is geen vaas om te vullen, maar een vuur om te ontsteken.
-PLUTARCHUS


God kennen is geen prestatie, geen brevet van intelligentie, maar iets diep menselijks, gegeven door God. Geopenbaard door God aan degenen die stil genoeg zijn om te kunnen horen en zuiver genoeg om te beginnen iets van God te begrijpen.

Een "meisje", geciteerd door J. STRENG in zijn boek "Voorbij het denken. Verkenningen in de Westerse mystiek", Baarn 1982


Wat betreft het bereiken van overgave aan God en van contemplatief gebed kunnen wijzelf niet meer dan een eerste aanzet geven (bijv. door ons open te stellen voor God). Alleen God zelf kan onze aanzet tot voltooiing brengen, door in ons het contemplatieve gebed te bidden, op ZŪjn tijd. Wij kunnen hier niets afdwingen; dat toch proberen zou averechts werken.


God wordt zo in verrukking gebracht door de menselijke persoon, dat de Godheid dit lied in onze ziel zingt:

O lieflijke roos boven de doorn!
O bij hangend boven de honing!
O zuivere duif in jouw zijn!
O glorievolle zon in je ondergang!
O volle maan in jouw hemelpad!
Van jou zal Ik, jouw God,
Mij nooit afkeren.

MECHTILD VAN MAAGDENBURG (ong. 1208-1282/97)


Nederigheid opent de poorten van het paradijs, maar vernedering die van de hel.
-GILBERT SINOUÉ (in de roman "Het saffieren boek")


Je angst om niet langer bemind te worden doet je juist die dwaasheden begaan, die je niet langer bemind maken.
-CARLA POLS


Wij vinden in het ongeluk meestal de rust weer terug die ons door de angst voor het ongeluk ontnomen was.
-EBNER-ESCHENBACH


Men kan niet in de waarheid doordringen tenzij door de liefde.
-AUGUSTINUS


Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon; als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten.
-ANONIEM


We moeten het levensonderhoud niet tot levensinhoud maken.
-PAUS JOHANNES II


Je hoeft het licht van de ander niet uit te blazen om het jouwe te laten schijnen.
-ANONIEM


Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning.
-PYTHAGORAS


Niets is linker dan voor rechter spelen.
-CARLA POLS


De fontein der liefde rijst omhoog in de liefde voor de enkeling en valt neer als universele liefde.
-INAYAT KHAN


Iemand die geen oor voor je heeft rekent erop, dat je hem naar de mond gaat praten.
-CARLA POLS


Wat het hart vandaag weet, zal het hoofd morgen begrijpen.
-ANONIEM


Mensen bouwen vier muren om hun ideeŽn, opdat hun geest niet zal ontsnappen van achter de gevangenismuren.
-INAYAT KHAN


De enige manier om te komen waar je wilt zijn, is te zijn waar je bent.
-ANNA VALI


Een optimist accepteert de kans om te verliezen, een pessimist verliest de kans om te winnen.
-INAYAT KHAN


Een scherpe tong is het enige scherpe voorwerp, dat door aanhoudend gebruik scherper wordt.
-IRVING


Ware rust is niet afwezigheid van beweging, het is evenwicht in de bewegingen.
-E. VON FEUCHTERSLEBEN


Onze meest verborgen tranen zoeken nimmer onze ogen.
-K. GIBRAN


Bezorgdheid is als een oude man met gebogen hoofd, die een pak veren draagt en denkt dat het lood is.
-BRON CITAAT ONBEKEND


Zekerheden die men bang is te verliezen, zijn geen zekerheden.
-FR»RE WERRY


Iedere leeftijd kent een eigen harmonie. Waarom zouden wij dan bang zijn voor lichamelijke aftakeling, terwijl er toch door de jaren heen een innerlijke groei plaatsvindt, waardoor de kijk op alles tot vrede gebracht wordt?
-FR»RE ROGER (abt Taizé)


Bij ziekte: "Onze kwaal is onze profeet.
-BRON CITAAT ONBEKEND


De mensen struikelen nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets gebeurd is.
-W. CHURCHILL


Er bestaat geen ware liefde zonder wanhopen aan de liefde, zoals er ook geen liefde voor het leven bestaat zonder wanhopen aan het leven.
-GILBERT SINOUÉ (in de roman "Het saffieren boek")


De door de intelligentie ontdekte waarheden blijven onvruchtbaar. Alleen het gevoel is in staat dromen te bevruchten.
-ANATOLE FRANCE (in: Les Opinions de Jérôme Coignard)


Maar we zijn een fundamentele waarheid vergeten: het brein is dicht bij de mens. Het hart is dicht bij God.
-GILBERT SINOUÉ (in de roman "Het saffieren boek")


Wie in begeerten leeft, ziet slechts de buitenkant der wereld.
-LAO-TSE


Een handvol rust is meer waard dan beide handen vol arbeid en gejaagdheid.
-PREDIKER


De groet van filosofen onder elkaar zou moeten zijn: gun jezelf tijd.
-LUDWIG WITTGENSTEIN


Doe niets, omdat het rechtvaardig, prijzenswaardig, of nobel is, om het te doen; doe niets omdat het goed lijkt om het te doen; doe enkel dat wat je móet doen, en wat je op geen enkele andere manier kunt doen.
-URSULA K. LE GUIN (in: Earthsea Trilogy, Penguin Books 1977; ook in het Nederlands vertaald)
Ik kan dit boek bijzonder aanbevelen, omdat Le Guin de kunst verstaat om met een minimum aan woorden een maximum aan sfeer op te roepen; en verder ook nog, omdat zij in dit boek, net als in haar andere boeken, heel boeiend TaoÔstische motieven als het vinden van het stille centrum, de balans tussen tegenstellingen zoals bijv. dood en leven, doen en zijn, en het motief van respect voor het mysterie van het bestaan, heeft weten te verwerken!


Alle kennis of studie is, vergeleken met de diepte van het ervaren, als een druppel water die in zee valt.
-FOKUSAN SENGAN


Geen liefde zo groot als de liefde bij welke men zijn zwaktes mag tonen.
-WIECHERT


Je geeft maar weinig, als je geeft van je bezit. Alleen wanneer je van jezelf geeft, geef je ten volle.
-K. GIBRAN


De mensen denken dat veel woorden de dingen beter uitdrukken. Zij weten niet dat meestal zoveel gesproken woorden betekent: even zoveel sluiers gewikkeld om de idee.
-INAYAT KHAN


Alles hangt af van onze kijk op onszelf, op de anderen en op de gebeurtenissen: vrijwel alles wat ons overkomt wordt daardoor bepaald. Ofwel we worden gedreven door ijdelheden en dan telt alleen de overheersing van mensen en dingen, met of zonder geld. Ofwel we bekijken de wereld met de ogen van Christus zelf. Dan wordt het mogelijk zijn leven weg te schenken.
-FR»RE ROGER (abt Taizé)


Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan vinden, zet dus al zijn zinnen op geld.
-SCHOPENHAUER


Zij die de duisternis niet bemerken, zullen het licht nooit zoeken.
-BURKLE


Vroeger zei men gemakkelijker 'ik geloof'; in deze tijd zeggen velen liever eerst tot God 'ik houd van u' en later, veel later pas, 'ik geloof'.
-FR»RE ROGER (abt Taizé)


Ook hoogvliegers moeten van tijd tot tijd landen.
-POLA


Wij begrijpen de wereld verkeerd en zeggen dat zij ons bedriegt.
-TAGORE


De grootheid van een mens is niet vrij van gebreken te zijn, doch boven de gebreken te staan die hij heeft.
-RÜCKERT


Hoeveel verscheidenheid tussen de godsdiensten er ook mag bestaan, de drijfkracht van allemaal is dezelfde: het menselijk hart ontvankelijk maken en voorbereiden voor de goddelijke liefde.
-INAYAT KHAN


N.a.v. Kerstmis: "Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Betlehem, maar niet in ons hart, dan was zijn geboorte waardeloos.
-AURELIUS AUGUSTINUS


Een licht ontsteken betekent [tegelijkertijd] ook een schaduw werpen.
-URSULA K. LE GUIN (In haar roman "Earthsea Trilogy"; Le Guin is een meermaals bekroond schrijfster van mooie! science fiction boeken, waarin zij vaak op subtiele en boeiende wijze haar voorliefde voor het TaoÔsme mee laat spelen)


Gedachten zijn secreties of afscheidingen van onze geest, vergelijkbaar met het proces van slijmafscheiding door onze slijmvliezen. Als we onze gedachten op deze manier kunnen zien, hoeven we ons er misschien wat minder vaak door laten verontrusten of op sleeptouw laten nemen.
-EEN ZENMEESTER


Muziek en poŽzie
zijn de twee vleugels
waarop de ziel
door hoop berouw en liefde bewogen,
naar God omhoog gedragen wordt.

AMBROSIUS VAN MILAAN


Geloof is de vogel die het licht voelt wanneer de dageraad nog duister is.
-SIR RABINDRANATH TAGORE


Het zou beter zijn om één enkele dag te leven in het nastreven van inzicht en meditatie, dan honderd jaar te leven in onwetendheid en gebondenheid.
-BOEDDHA


Ervaring is een fletse lamp, die enkel degene verlicht die haar draagt.
-LOUIS-FERDINAND CELINE


De hartstocht is een dievenlantaarn; zij werpt al haar licht naar één kant, terwijl heel de verdere omtrek donker blijft.
-SIRIUS


Sommige mensen zijn vreemden voor zichzelf omdat zij bepaalde dingen in zichzelf niet wŪllen zien.
-schrijver/filosoof GEORGE STEINER


De enige échte ontdekkingsreis bestaat niet in het zoeken van nieuwe landschappen, maar in het ontvangen van nieuwe ogen.
-MARCEL PROUST


De mens die in harmonie met zichzelf leeft, leeft in harmonie met het universum.
-MARCUS AURELIUS


Het is niet het antwoord dat verlicht, maar de vraag.
-DECOUVERTES


Geen mens is ooit oud genoeg om wel beter te weten.
-HOLBROOK JACKSON


Niets in de wereld is gevaarlijker dan oprechte onwetendheid of gewetensvolle domheid.
-MARTIN LUTHER KING, jr.


Alle grote waarheden zijn begonnen als blasfemieŽn.
-GEORGE BERNARD SHAW


De intelligente mens die trots is op zijn intelligentie is als een veroordeelde die trots is op zijn grote cel.
-SIMONE WEIL


De grootste beloning voor iemands inspanning is niet wat hij of zij daarvoor verkrijgt, maar wat hij of zij daardoor wordt.
-JOHN RUSKIN


In het nastreven van kennis wordt elke dag iets verworven. In het nastreven van Tao wordt elke dag iets losgelaten.
-LAO TSE, Tao Te King


Het oog ziet enkel dat wat de geest (voor)bereid is om te vatten.
-HENRI L. BERGSON


Soms, wanneer de ziel er het minst op bedacht is, en er niet in het minst naar verlangt, raakt God de ziel op Goddelijke wijze, bepaalde herinneringen ['recollections'] aan Hem veroorzakend.
-JOHANNES VAN HET KRUIS (1542-1591)


Vrees niet de wind van de tegenslag. Immers: Een vlieger steigt pas op tegen de wind in, in plaats van met de wind mee.
-ANTHONY DE MELLO


Na het spel gaan de koning en de pion in dezelfde doos.
-ITALIAANS SPREEKWOORD


Wanneer je sterk en gezond bent,
Denk je nooit aan naderende ziekte
Maar zij daalt neer met onverwachte kracht
Als een donderslag.

Wanneer je opgaat in wereldelijke zaken,
Zul je nimmer denken aan de nadering van de dood;
Snel komt hij als de donder
Inslaand rond je hoofd.

MILAREPA


Over onthechting/loslaten:

Door aan te raken kunt gij doden,
door op een afstand te blijven kunt gij bezitten.

TAGORE


Wanneer de oplossing eenvoudig is, betekent dat dat God antwoordt.
-ALBERT EINSTEIN


Stilte is de grote openbaring.
-LAO TSE


Naar God zoeken is als het zoeken naar een pad in een ondergesneeuwd veld; als er geen pad is en toch zoek je een weg, loop over de sneeuw en daar is je pad.
-THOMAS MERTON


Ik zou willen suggereren dat de enige boeken die ons beÔnvloeden die boeken zijn waar we klaar voor zijn, en die iets verder langs het specifieke pad zijn gegaan waarlangs wij zelf kwamen.
-E.M. FORSTER


De jaren leren [ons] vele dingen waarvan de dagen geen weet hadden.
-RALPH WALDO EMERSON


Redelijke mensen passen zichzelf aan bij de wereld. Onredelijke mensen proberen de wereld aan henzelf aan te passen. Alle vooruitgang is dus afhankelijk van onredelijke mensen.
-GEORGE BERNARD SHAW


Contemplatie is niet alleen een verdieping van de ervaring, maar ook een radicale verandering in de wijze waarop iemand is en leeft. De essentie van deze verandering is nu juist de bevrijding uit het afhankelijk zijn van externe middelen ten behoeve van externe doelen.
-THOMAS MERTON


"Áls er een God bestaat, dan is Hij geen sentimentele God."
Godsdienstfilosoof KEITH WARD t.a.v. de vraag van het probleem van het lijden (in een aflevering van de Teleacserie "Denken Doorzien: filosofische vraagstukken", 24 februari 2000).
Een interessante uitspraak van een andere godsdienstfilosoof in hetzelfde programma:
"Meestal gaan mensen ervan uit dat het doel van het leven is om gelukkig te worden, maar dat is een onjuiste veronderstelling; het doel van het leven is niet gelukkig worden, maar het vinden van God."


Het is beter één kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.
-BRON CITAAT ONBEKEND


De geur blijft altijd hangen in de hand die de roos geeft.
-HADA BEJAR


Elke volmaaktheid in dit leven wordt aangekleefd door de een of andere onvolmaaktheid, en er is in deze wereld geen kennis die niet met een bepaalde mate van blindheid of onwetendheid gemengd is.
-THOMAS ņ KEMPIS


Een Oostenrijks bisschop n.a.v. een herdenkingsdienst van de lawineslachtoffers in Galthür in 1999 (in KRO-programma 'Kruispunt' 27 februari 2000):

Je kunt in zo'n situatie niets zeggen, je kunt hoogstens iemands hand vasthouden. Je kunt in zo'n situatie niet met woorden troosten, enkel met het hart. Woorden kunnen hier zelfs averechts werken.

(Thema's t.b.v. zoekfunctie: rouwen
verlies
begrafenis)


Een liefhebbend persoon woont in een liefhebbende wereld. Een vijandig gestemd persoon leeft in een vijandige wereld. De mensen die jij ontmoet zijn jouw spiegel.
-KEN KEYS


Vrees minder, hoop meer;
Klaag minder, adem meer;
Praat minder, zeg meer;
Haat minder, bemin meer;
en alle goede dingen zullen de jouwe zijn!

ZWEEDS SPREEKWOORD


Voorspoed is een groot leraar; tegenslag een nog grotere.
-WILLIAM HAZLITT


Het verhaal van één is het verhaal van allen,
ongeacht de verschillende symptomen en symbolen.

JOHN FISHER


Wij mensen hebben allemaal een capaciteit (vermogen) voor God, een capaciteit om door God in de diepten van ons wezen getrokken te worden, waar we de aanwezigheid van God ervaren, de oneindige, eeuwige werkelijkheid die de wereld draagt als grond en bron van ons zijn.
-BEDE GRIFFITHS (1907-1993)


Geluk is niet afhankelijk van uiterlijke zaken, maar van de manier waarop wij daarnaar kijken.
-LEO TOLSTOY


Koester boven alles zorgvuldig de liefde die je ontvangt. Deze liefde zal nog voortleven als je goede gezondheid al lang verdwenen is.
-OG MANDINO


Martin Buber over de ontmoeting van persoon tot persoon of van persoon tot Persoon:

Het 'jij' komt mij tegen uit genade; door zoeken wordt het niet gevonden.


Trots vernietigend - wordt de mens beminnelijk;
Woede vernietigend - bevrijdt de mens zich van verdriet;
Begeerte vernietigend - bereikt de mens vrede;
Hebzucht vernietigend - bereikt de mens geluk.

SATYA SAI BABA


Laat het verleden niet teveel van het heden opslokken.
-WILL ROGERS


Verlichting is dynamisch,
voortdurend zich ontwikkelend in overeenstemming met de realiteiten van het leven -
zich ontvouwend van ego-zelf naar mededogen-zelf,
van opgesloten zelf naar open zelf,
van dwaas zelf naar verlicht zelf.

TAITETSU UNNO


Geluk is de afwezigheid van het streven naar geluk.
-TSANG TSE


Het is in de stilte van het hart dat God spreekt.
-MOEDER TERESA


Mijn religie is om te leven - en te sterven - zonder spijt.
-MILAREPA


Luister, of je tong zal jou doof houden.
-EEN AMERIKAANSE INDIAAN


Het is niet gemakkelijk om het geluk in onszelf te vinden, en onmogelijk om het ergens anders te vinden.
-AGNES REPPLIER


Verwachting is de grootste hindernis om [nu] te leven. In het vooruitlopen naar morgen verliest de verwachting het heden.
-SENECA


Luiheid is meestal het gebrek van hyper-actieve mensen
-ANTHONY DE MELLO


Er is in ieder van ons een God-geschapen vacuüm, dat alleen God zelf kan vullen.
-BLAISE PASCAL


De paradox van controle is eenvoudig. Hoe meer we proberen ons leven onder controle te houden, hoe minder controle we hebben.
-JOAN BORYSENKO, Ph.D.


De ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegel.
-KHALIL GIBRAN


Zolang als een mens zichzelf in de weg staat, lijkt Šlles hem in de weg te staan.
-RALPH WALDO EMERSON (1803 -1882)


Vreemd is onze situatie op aarde.
Ieder van ons komt voor een kort verblijf,
niet wetend waartoe, en toch soms
naar het lijkt omwille van een Goddelijke bedoeling.

ALBERT EINSTEIN


Als je mensen oordeelt, heb je geen tijd om hen lief te hebben.
-MOEDER TERESA


Twijfel is het voorportaal waar doorheen allen moeten gaan voordat zij de tempel der wijsheid kunnen binnengaan.
-COLTON (1780-1832)


Wat er aan vreugde bestaat in deze wereld
komt allemaal voort uit het verlangen anderen gelukkig te maken,
en wat er aan lijden bestaat in deze wereld
komt allemaal voort uit het verlangen om zŤlf gelukkig te zijn.

SHANTIDEVA
(geciteerd in Sogyal Rinpoche's commentaar op "The Tibetan Book of Living and Dying", San Francisco 1994 (tussen haakjes: dit boek is echt een aanrader); maar zie ook citaat no.256!; AP)


Waar angst heerst, kan wijsheid niet aanwezig zijn.
-LACTANTIUS (260-340)


De "meester" over de noodzaak van veel geduld in het geestelijke leven:

"Geforceerde bloemen hebben geen geur, en opgejaagd fruit zal zijn smaak verliezen."

ANTHONY DE MELLO


Ik ben niet wat ik zou moeten zijn.
Ik ben niet wat ik zou willen zijn.
Ik ben niet wat ik hoop te zijn.
Maar toch: ik ben niet zoals ik ooit eens was.
En, bij de genade Gods, ik ben wat ik ben.

JOHN NEWTON (1725-1807)


Moeilijkheden nemen toe naarmate we ons doel dichter naderen.
-GOETHE (1749-1832)


"Help ons God te vinden."
"Niemand kan je daarbij helpen."
"Waarom niet?"
"Om de zelfde reden waarom je een vis niet kunt helpen om de oceaan te ontdekken."

ANTHONY DE MELLO


In heel de wereld is er niet genoeg duisternis om het licht van zelfs maar één kleine kandelaar te doen verdwijnen.
-ROBERT ALDEN


Het is onmogelijk iets buiten jezelf waar te nemen, als je het niet ook in je eigen innerlijk kunt waarnemen.
-ANTHONY DE MELLO


Eenzame bomen, áls ze gaan groeien, worden sterke bomen.
(Solitary trees, if they grow at all, grow strong.)

-SIR WINSTON CHURCHILL


Onderscheidingsvermogen is het zout, en fantasie de suiker van het leven; de een beschermt het, de ander maakt het aangenamer.
-BOVEE (1820-1904)


Er is in alle dingen een onuitputtelijke zoetheid en zuiverheid, een stilte die een bron van activiteit en vreugde vormt. Het welt op in woordenloze vriendelijkheid en stroomt uit naar mij vanuit de ongeziene wortels van alle geschapen wezens, mij teder verwelkomend, mij groetend met een onbeschrijfelijke nederigheid.
-THOMAS MERTON in zijn gedicht "Hagia Sophia" [heilige wijsheid]


Ik ben me van de vergankelijkheid van mijn woorden bewust, evenals de onvergankelijkheid van het onuitsprekelijke tussen de regels.
-CARLA POLS


Het geheim van anderen vervelen: ŗlles zeggen.
-VOLTAIRE


Wie God eenmaal heeft ontmoet, vindt de vraag naar het hiernamaals niet interessant meer. Wie geleerd heeft in het Hoge Licht te leven, is niet meer gekweld door het probleem of het Licht er morgen ook nog zal zijn. In het hoofd van een kind, dat leeft onder de goede zorgen van zijn moeder, komt het niet op om te vragen of zijn moeder ook morgen nog wel voor hem zal zorgen.
-HAN FORTMANN (in zijn boek 'Oosterse Renaissance')


De hemel is moeilijk bereikbaar als de aarde niet behoorlijk bewoonbaar gemaakt wordt.
-DR. POELS (gest. 1948; RK activist voor betere omstandigheden van mijnkompels in Limburg)


Eén van de meest belangrijke - en meest verwaarloosde - elementen in het aanvangsstadium van het innerlijke leven is het vermogen om te reageren op de realiteit, de waarde en schoonheid van doodgewone dingen te zien, ons bewust te worden van de grootsheid die overal rondom ons is...
-THOMAS MERTON


Wat is het toch een curieus fenomeen dat er mensen bestaan die je er toe kunt bewegen om te sterven voor de vrijheid van de wereld, terwijl ze niet bereid zouden zijn het kleine offer te brengen dat nodig is om zichzelf te bevrijden uit hun persoonlijke gevangenschap.
-BRUCE BARTON (1886-1967)


In het leven gaat het erom te zoeken naar redenen om te hopen, liever dan naar redenen om zich zorgen te maken.
-ANONYMUS


Ontvankelijkheid wil niet zeggen inactief. Het is echte activiteit maar geen inspanning in de gewone zin van het woord... Het is gewoon een houding van wachten op het Ultieme Mysterie. Je weet niet wat dat is, maar naarmate je geloof wordt gezuiverd, hoef je dat niet meer te weten.
-PATER THOMAS KEATING (andere teksten van Thomas Keating vind je op de pagina m.b.t. Centrerend Gebed)


De kern van alle dingen is stil en eindeloos.
-FELIX TIMMERMANS


Het christelijke spirituele pad is gebaseerd op een zich voortdurend verdiepend vertrouwen in God. Het is vertrouwen dat het ons mogelijk maakt de eerste sprong in het duister te wagen, om God in diepere lagen van onszelf te ontmoeten. En het is vertrouwen dat richting geeft aan de her-modellering van ons wezen tot in ons meest intieme innerlijk, en aan de transformatie van onze pijn, ons gewond-zijn en onze onbewuste motivaties in de persoon zoals God bedoeld had dat wij die zouden zijn.
-PATER THOMAS KEATING (andere teksten van Thomas Keating vind je op de pagina m.b.t. Centrerend Gebed)


De meester liet je altijd in je eigen tempo groeien. Hij stond erom bekend dat hij nooit aandrong. Hij legde dit zelf uit met de volgende parabel:
"Een man zag eens een vlinder worstelen om te ontsnappen aan zijn cocon. Dit ging te langzaam naar de smaak van de man. Hij begon zachtjes over de vlinder heen te blazen. De warmte van zijn adem deed het proces inderdaad sneller verlopen. Er kwam echter geen vlinder tevoorschijn, maar een schepsel met gehavende vleugels.
Wat groei betreft", zo concludeerde de meester, "kun je het proces niet versnellen. Het enige wat je daarmee zou bereiken, zou afbreuk zijn."

ANTHONY DE MELLO


Uit: Veertig tips voor de veertigdagentijd

1. Wat je weggeeft, verlies je niet.
13. Verbetering doet veel, aanmoediging doet meer.
15. Onze geest is als een parachute. Hij werkt alleen als hij open is.
18. Deel je geluk en het wordt groter.
21. Geen mens ziet meer dan waar hij op let.
28. Sla uw zorgen aan stukken, bij stukjes en beetjes kun je ze aan.
39. Oordeel niet over dingen, waarvan je alleen de echo en de schaduw kent.

BRON CITAAT MIJ ONBEKEND


Er gaat een leven van luisteren heen voordat wat in mij spreekt dóór mij zal spreken.
-CARLA POLS


De mens maakt reizen om zich te verbazen
over de hoogte van de bergen,
over de geweldige golven van de zee,
over de lange loop van de rivieren,
over de uitgestrektheid van de oceaan,
over de eeuwige kringloop van de sterren;
aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij

AURELIUS AUGUSTINUS


Allerhoogste, glorievolle God,
Gij die woont in het ontoegankelijke licht,
verlicht de duisternis van mijn hart,
geef mij een sterk geloof,
een groot vertrouwen
en uw volmaakte liefde,
maar schenk mij bovenal dat fijne zintuig
waardoor ik kan onderscheiden
wat Gij ten diepste van mij verwacht.

Gebed van St. FRANCISCUS in het uur van zijn bekering


Niet elke verandering betekent groei, evenals niet elke beweging in voorwaartse richting gaat.
-ELLEN GLASGOW


Je blik zal enkel helder worden
wanneer je in je hart kijkt...
Wie naar buiten kijkt, droomt.
Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.

CARL GUSTAV JUNG


Wijsheid is vergankelijk. I.t.t. informatie of kennis kan het niet opgeslagen worden in een computer of vastgelegd in een boek. Zij loopt af [tegelijk] met het voorbijgaan van elke generatie.
-SID TAYLOR


Wees dood voor jezelf, terwijl je leeft, helemaal dood. Doe dan zoals je wilt, en jouw handeling zal de juiste zijn.
-EEN ZENMEESTER
p.s.: Deze uitspraak doet heel erg denken aan de beroemde uitspraak van St. Augustinus:
"Heb lief en doe dan wat je wilt."De genade treft ons terwijl we in grote pijn en rusteloosheid verkeren... Soms breekt precies op dat moment een golf van licht onze duisternis binnen, en het is alsof een stem zegt: "Jij bent aanvaard [accepted]."
-PAUL TILLICH


De wijsheid van Verlichting is ieder van ons eigen. Het is enkel vanwege de dwaling waaronder onze geest werkt dat wij dat zelf niet in de gaten hebben, en daarom zoeken we advies van en de gidsing door verlichte mensen.
-Zenmeester HUI-NENG


Wanneer je een helemaal onnutte namiddag op een totaal onnuttige manier kunt doorbrengen, dan heb je geleerd hoe te léven.
-LIN YUTANG


De belangrijke problemen waar we tegenaan lopen kunnen nooit opgelost worden door het denken dat hen creŽerde.
-ALBERT EINSTEIN


Leven is een zuivere vlam, en we leven door een onzichtbare Zon in onszelf.
-THOMAS BROWNE


God is een bed om uit te rusten, op welk ik me uitstrek in het heelal.
(vertaald uit het Frans: Dieu est un lit de repos sur lequel je m'étand dans l'univers.)
-BRON CITAAT MIJ ONBEKEND


Houd vast aan je dromen, want als dromen sterven wordt het leven een vogel met geknakte vleugels, niet in staat om te vliegen.
-LANGSTON HUGHES


Wie parels wil vinden moet diep duiken.
-ANONYMUS


Na de storm komt de stilte en het licht.

(gehoord van een bekende)


Niemand is zo ijverig bezig, steeds weer nieuwe indrukken te vergaren, als hij die niet weet hoe hij de oude moet verwerken.
-MARIE VON EBNER-ESCHENBACH

[haast, onrust, aandacht]


"Het teken van God is dat je naar plekken geleid wordt die jij van tevoren niet had gepland."
("The sign of God is that you are led where you didn't plan to go.")

de MENNONIETEN in Hebron(?; aangehaald door Anja Meulenbelt in een interview in Trouw van zaterdag 21 oktober 2000)


Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien.
-C.G. JUNG


Wil je licht zien, loop dan niet weg voor duisternis.


Als ik aan de hemelpoort zal aankomen, zal de Eeuwige mij niet vragen waarom ik niet Abraham geweest ben of Mozes, maar Hij zal mij vragen waarom ik niet meer mezelf ben geweest.
-EEN CHASSIDISCHE RABBI


De liefde geeft je 1000 nieuwe ogen om mee te zien.
-SHAKESPEARE
AP: Vergelijk dit eens met de uitdrukking "Liefde maakt blind".


Wij zijn als zojuist geboren kinderen: onze kracht schuilt in het vermogen om te groeien.
-RABINDRANATH TAGORE


Heel zijn is deel zijn;
het ware reizen is terugkeren.

URSULA K. LEGUIN
(in haar roman "The Dispossessed")


Het is onmogelijk God in woorden te omschrijven. Dat is zoiets als proberen de oceaan in een fles te stoppen. Maar een glas water is even belangrijk als een oceaan, of misschien nog belangrijker voor iemand die dorst heeft." -INAYAT KHAN

[water]


Het is geen nederigheid om te blijven volhouden dat je iemand anders bent dan je bent. Dat zou betekenen dat je eigenlijk zegt dat jij, beter dan God, weet wie je bent of wie je zou moeten zijn. Hoe verwacht je de bestemming van jouw eigen reis te bereiken als je de weg neemt naar andermans stad? Hoe verwacht jij jouw eigen volmaakt-zijn te bereiken door iemand anders' leven te leiden?
-THOMAS MERTON

[identiteit, ware zelf, reizen]


Zij die muren bouwen zijn er zelf de gevangenen van." URSULA K. LEGUIN (in haar roman "The Dispossessed")

Oorspronkelijke zin: "Those who build walls are their own prisoners."
De muren zijn hier natuurlijk in overdrachtelijke zin bedoeld. Een andere, volgens mij evengoed mogelijke vertaling van dezelfde zin: "Zij die muren bouwen zijn gevangenen van zichzelf."


De slaap van een verstandig man is verdienstelijker dan het gebed van een dwaas.
-BOKHARI (Perzisch schrijver, 16e-17e eeuw)


De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten.
-ALBERT EINSTEIN


Vloek: gebed van een atheÔst.
-GEORGES ELGOZY (1908-1989)


PoŽzie is een halte op weg naar het gebed.
-BERNARD HALDA


In een gebed is er geen ruimte voor leugens.
-MARK TWAIN


In de innigheid tussen de mensen is een verborgen grens,
Die liefde noch passie overschrijden kunnen,
Hoezeer ook in angstwekkende stilte de lippen ineenvloeien
En het hart zich te buiten gaat.

ANNA ACHMATOVA (1889-1966)


In de toekomst zal men van de stilte spreken als van een verre legende.
-HANS ARP (1887-1966)


Stilte is het grootste wapen.
-JAMES BALDWIN (1924-1987)


Wie naar de trommel luistert, hoort de stilte.
-GEORGES BRAQUE (Frans kunstenaar; 1882-1963)


De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
-CONFUCIUS (551-479v.C.)


Schaam je niet voor je gevoelens. Ze hebben geen IQ, geen moraliteit. Het zijn niet meer dan gevoelens. [Don't be ashamed for your feelings. They have no IQ, no morality. They are just feelings]
-Een therapeute in de speelfilm "An Unmarried Woman" (USA 1978; film met een heerlijk 70er jaren sfeertje) tegenover de vrouwelijk hoofdpersoon Erica, die zich schaamt voor haar gevoelens (verwarring, onzekerheid etc.) n.a.v. haar echtscheiding


Ons hart laten rusten in God, ons laten meevoeren in de stroom van veilige wateren, het leven liefhebben gelijk het zich aandient, met zijn gevolg van distels en doornen. De jaren die ons te leven overblijven, zonder ze te tellen, beschikbaar stellen, zonder te willen berekenen of het nog lang of kort zal zijn.
-FR»RE ROGER (abt Taizé)


We leven alsof ons geluk afhangt van wat we hebben. Maar ik moet de eerste nog tegenkomen die ware vreugde, echt geluk en innerlijke vrede heeft gevonden in wat hij of zij bezit.

HENRI NOUWEN (in zijn prachtige boek "Een parel in Gods ogen. Gedachten over de betekenis van een mensenleven"; ISBN 90-209-2161-4)


Denken alleen kan zijn kwalen nooit genezen, en elke kunstenaar dient dankbaar te zijn voor de primitieve genade die hem verlost van de behoefte aan diepe reflectie.
-SAUL BELLOW


Computers zijn een beetje als de goden uit het Oude Testament: heel veel regels en weinig genade.
-JOSEPH CAMPBELL (1904-1987)


Genade kan niet afgedwongen worden.
Zij daalt als zachte regen uit de hemel
Neer op de korst der aarde: dubbel is haar zegen;
Voor wie haar schenkt en voor wie haar neemt.

SHAKESPEARE (in: The Merchant of Venice)


Afscheid betekent de geboorte van de herinnering.
-SALVADOR DALI (1904-1989)


Het afscheid is de innigste vorm van menselijk samenzijn.
-HANS KUDSZUS (1901-1977)


Het oprechtste compliment dat we kunnen schenken is aandacht.
-WALTER ANDERSON


Technocraat: iemand die geen aandacht besteedt aan de menselijke kant van de zaak.
-ROLAND LEUNE


Een staande uitdrukking onder zeelui was: "Eén hand voor koningin en vaderland, één hand voor jezelf". Oftewel: wees niet alleen bezig met het dienen van andermans belangen, maar zorg dat je ook altijd één hand vrijhoudt om te zorgen voor jezelf. Bijvoorbeeld om je vast te houden aan de ra, zodat je niet uit de mast zult vallen.

Gedachte in aansluiting bij een zinnetje uit één van de zeevaartsnovelles van ALEXANDER KENT.


DE REGENBOOG

Wie zal in de regenboog scheiden
De regen van de zon?
Zo dacht ik, dat ons beiden
Niets scheiden kon.

-Een kwatrijn van Jacob IsraŽl de Haan


Geen regenboog in je ziel zonder tranen in je ogen.
-JOHN VANCE CHENEY (1848-1922)


De wijze heeft geen lange tochten nodig; alleen de dwaas zoekt de pot met goud aan de voet van de regenboog.

HENRY MILLER (1891-1980)


Droom je dromen groot genoeg; ze worden steeds kleiner, totdat ze op de aarde geland zijn.
-INDIAANS SPREEKWOORD


Nieuwheid is vernieuwing: "ad hoc enim venit, ut renovemur in illo" [hiertoe is Hij nl. gekomen, dat wij vernieuwd zouden worden in Hem]; het nieuw maken, als op de eerste dag; "herrlich wie am ersten Tag". Reformatie, of renaissance; wedergeboorte. Leven is Phoenix-achtig, altijd opnieuw geboren wordend uit zijn eigen dood. De ware natuur van leven is verrijzenis; alle leven is leven na de dood, een tweede leven, reÔncarnatie. "Totus hic ordo revolubilis testatio est resurrectionis mortuorum." Het universele patroon van wederverschijnen getuigt van de verrijzenis van de doden.
NORMAN O. BROWN (Love's Body; geciteerd in de novelle "Born With the Dead" door Robert Silverberg)

AP: Misschien is deze tekst kan deze tekst ook heel mooi in het licht van Pasen gelezen worden, aangezien dat immers een lente-feest is, een feest waarop (her)nieuw(d) leven gevierd wordt.


Zou het oog niet op de zon berekend zijn, nooit zou het de zon kunnen zien. Zou in onszelf niet Gods eigen kracht aanwezig zijn, hoe zou het goddelijke ons dan in verrukking kunnen brengen?
-GOETHE


Wees altijd druk in de weer,
en er is geen hoop op leven.

LAU-TSE


Hoe zekerder en nader Zijn bestaan,
Hoe moeilijker zijn wezen te verstaan;
Gelijk de blik der mensen wordt vertroebeld,
Door dingen, die te dicht voor de ogen staan.

H. W. J. M. KEULS


Waar komt de ontroering vandaan die ik onderga als ik kijk naar levende dingen: mensen, dieren bomen, planten of bloemen? De ontroering die van het levende uitgaat, komt niet voort uit de vorm of uit de kleur van het levende ding. Maar door de twee gegevens: 'bloei en verval', die zich in ieder levend organisme bevinden.
-TOON HERMANS


Iets goed doen is vaak tijdverlies.
-ROBERT BYRNE


Wie de dood vreest, verliest zelfs het leven dat hij heeft.
-MARCUS PORCIUS CATO (234-149 v.C.)


Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen. Tijd is allesbehalve geld.
-GILBERT CESBRON (1913-1979)


Het grootste verlies is datgene wat in ons sterft terwijl we nog leven.
-NORMAN COUSINS (1912-1990)


Betreur niet het verlies van de bloesem, maar verwacht de vrucht.
-KRIS GEERTS


Als je je zelfrespect verliest, verlies je ook het respect voor de persoon met wie je bent.
-DUSTIN HOFFMAN


Wie met modder gooit, verliest onvermijdelijk grond.
-ADLAI STEVENSON (1900-1965)


Alleen verder? Afscheid nemen is loslaten en toch nog iets van die persoon of die plek (waar je geweest bent) in je houden.
-PETER GERRICKENS(?)


Wanneer je afscheid neemt van je vriend, treur je niet; want wat je het diepst in hem bemint, kan klaarder voor je zijn bij zijn afwezigheid, zoals een bergbeklimmer de berg duidelijker ziet vanuit de vlakte.
-KAHLIL GIBRAN


Enkel zij die durven los te laten zullen de moed kunnen opbrengen om opnieuw binnen te gaan.
-MEISTER ECKEHART

[afscheid, loslaten, onthechting, rouwen]


Elke schepsel is een woord van God en een boek over God.
-MEISTER ECKEHART


De bevruchting van de ziel is de reden waarom kunst noodzakelijk is.
-WHITEHEAD


Diegenen wiens hoop zwak is stellen zich tevreden met comfort of met geweld.
-ERICH FROMM


God is een grote onderaardse rivier die door niemand ingedamd kan worden en welke door niemand gestopt kan worden.
-MEISTER ECKEHART


Enkel langs het pad van de nacht kun je de morgenschemering bereiken.
-KAHLIL GIBRAN


Doctrine/dogmatiek [...] kan slechts een beperkte rol spelen. Zoals een kunstschilder een lijst nodig heeft om daarbinnen het mooiste schilderij te schilderen dat hij maar schilderen kan, zo kan doctrine het mensen mogelijk maken zich te concentreren op wat in de diepte speelt. Men bestudeert niet de zijlijnen om dan vervolgens te zeggen dat men weet hoe men voetbal speelt; evenmin bestudeert men doctrines om dit vervolgens gelijk te stellen aan het bedrijven van theologie, en al helemaal niet aan het leven van een spiritueel leven.
-MATTHEW FOX (in zijn boek "Original Blessing. A Primer in Creation Spirituality", Santa Fé 1983)


Zoals William Eckhardt aangetoond heeft in zijn omvangrijke studie naar de psychologie van mededogen, heeft hij nooit een mededogende volwassene aangetroffen die niet een radicaal vertrouwen had in de menselijke natuur [AP: goedheid]. Zou dit misschien kunnen verklaren waarom mededogen zo'n minieme rol heeft gespeeld in de recente Christelijke theologie en spiritualiteit - omdat "oorspronkelijke zonde" [erfzonde] daarin zo'n dramatisch grote rol heeft gespeeld?
-MATTHEW FOX (in zijn boek "Original Blessing. A Primer in Creation Spirituality", Santa Fé 1983)

[medelijden, compassie, bewogenheid]


Een uit het hoofd geleerd schietgebed, bijv. het Jezusgebed, is als een koffertje dat je overal mee naar toe kunt nemen: zelfs als je verder niets bij je hebt, heb je nog altijd dat gebed bij je en kun je het koffertje van gebed op elke plek en elke tijd openen.


Als je hart leeg is, doet het er verder niet toe wat je in je hoofd hebt (aan intellectuele vermogens).
-DICKY FOX (in de film Jerry Maguire)


Ieder kind komt met de boodschap dat God nog niet ontmoedigd is over de mensen.
-RABINDRATH TAGORE

[geboorte, baby, doop, dopen, doopsel]


Als bloemen konden spreken, zouden zij zwijgen.
-BERTUS AAFJES


Wie niet kan zwijgen kan ook niet spreken.
-PITTACOS (650-570 v.C.; Grieks staatsman)


Als er iets belangrijks gebeurt, is zwijgen een leugen.
-A.M. ROSENTHAL (Amerikaans politiek commentator, eerste helft 20e eeuw)


Zwijgen is het beste wat een onwetend man kan doen, maar als hij dat wist zou hij niet onwetend zijn.
-SAńDI (Perzisch dichter, ca.1184-1292)


In de Bijbel is "hemel" één van de namen voor God zelf. Hij is onze hemel. Hij is onze hoop." (citaat ontleend aan het condoleantieregister voor Willi Massa, oprichter van het meditatiecentrum NeuMühle)

[overlijden, sterven, dood, begrafenis]


Een Middeleeuwse omschrijving van meditatie/contemplatie door MECHTILD VAN MAGDEBURG (1210-1280): "Zusters en broeders, luister. Maak je hart kristalhelder van binnen. Je zintuigen zullen worden geopend en je ziel zal zo transparant zijn dat we binnen zullen kijken in de wijsheid van God."


Zoals opgeslagen warmte wordt omgezet in energie, kan woede die beheerst wordt worden omgezet in een kracht die de wereld kan bewegen.
-M.K. GANDHI


Dat wil niet zeggen dat alle leed op aarde zou moeten bestendigd worden. De liefde zou meer leed verzachten en wegnemen dan de opstand en het verzet ooit zullen vermogen uit de wereld te bannen.
-TITUS BRANDSMA


Wens niet dat de dingen zo uitpakken als jŪj ze graag wilt hebben, maar zoals God ze wil hebben. Dan zul je vrij zijn van verwarring en dankbaar in je gebed.

ABBA NILUS
(een Christelijk woestijnmonnik uit de 3e eeuw n.C.; bron citaat: Yushi Nomura: "Desert Wisdom: Sayings from the Desert Fathers", Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York 1982)


Beter thuis vriendelijk zijn dan op een afstand wierook branden.
-BRON CITAAT ONBEKEND


O Heer, verberg U niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor U. Gij weet het, ik ben bang voor U, ontwijk U en verlang naar U. O ga niet aan mijn hart voorbij.
-Gezang 395:1 in het 'LIEDBOEK VOOR DE KERKEN'


Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat
-ABRAHAM LINCOLN

[perfectionisme]


Maak je gebeden niet lang, want het is beter met weinig woorden maar vaak te bidden.
-ST. THEOPHYLACTUS


Wie teveel woorden gebruikt in het gebed, bidt niet, maar streelt zichzelf met ijdel gepraat.
-JOHANNES CHRYSOSTOMUS


Er is nog een andere manier waarop het woord van de Apostel [Paulus], "Bidt zonder ophouden" (1 Thess. v.17) uitgelegd moet worden. Zonder ophouden bidden duidt op een gebed dat uitgevoerd wordt door de geest: wat een mens ook maar aan het doen is op een bepaald moment, zijn of haar geest kan ondertussen altijd op God gericht zijn, en zo voortdurend bidden naar Hem toe.
-IGUMEN CHARITON VAN VALAMO


Dat de kraaien van kommer en zorg over je hoofd vliegen kun je niet voorkomen. Maar je kunt wel verhinderen dat ze zich in je haar nestelen.
-CHINEES GEZEGDE


De liefde die wij anderen toedragen blijft de maatstaf voor de authenticiteit van onze contemplatie.
-FR»RE ROGER SCHUTZ (abt van Taizé)


De monnik (maar waarom ook niet ieder ander mens?; AP) kan door zijn levenswijze een tot in de hemel reikende ladder oprichten, dezelfde ladder als die welke ooit eens in een droom aan Jakob verscheen. Op deze ladder maakt de monnik/mens voortgang door af te dalen (nederig te zijn). Wie hoog wil reiken moet dan ook (soms) door diepe afgronden gaan.

Suggestie AP: misschien heel geschikt en bemoedigend om te lezen in momenten van beproevingen en crises ("afgronden") in je leven.

-Vrij naar de REGEL VAN ST. BENEDICTUS en een overweging van br. GERARD MATHIJSEN osb


Voorspoed is een goede leraar; tegenslag een nog betere.
-WILLIAM HAZLITT


Geen van onze daden gaat in de eeuwigheid verloren, want alles rijpt op de eigen tijd, wordt vrucht in het eigen uur.
-DIVYAVADANA(?)

[karma, verantwoordelijkheid]


Er is geen glorie in oorlog, alleen menselijk verdriet en tragedie.
-Een AMERIKAANSE COMMANDANT ten tijde van de Vietnam-oorlog


Geef een mens het idee dat hij bijzonder is, en hij gaat bijzonder doen.
-EEN GEZEGDE UIT DENEMARKEN


Er is altijd wel een gemakkelijke oplossing voor elk menselijk probleem: netjes, plausibel en verkeerd.
-H.L. MENCKEN


De meest beschadigende gevoelens zijn die welke nooit uitgesproken worden.
-DR. DON R. CATHERALL


Geef verdriet woorden: Het verdriet dat niet spreekt fluistert in het overbelaste hart, en vraagt het te breken.
-SHAKESPEARE, in Macbeth


Diegene die zich laat gaan in gewelddadige gebaren zal enkel zijn razernij doen toenemen.
-CHARLES DARWIN

[toorn, woede, boosheid]


Diegene die op een kussen timmert is noch in contact met zijn woede noch in contact met het kussen
-THICH NHAT HANH (in "Peace is Every Step")

[toorn, boosheid]


Lach iemand niet uit als hij zich aanstelt; hij probeert enkel het ene gezicht na het andere om dat van hemzelf te vinden.
-SMITH


Pijn is een groot leraar. Maar de beste leraar kan weinig wijsheid overdragen als de student geen ogen heeft om te zien en geen oren om te horen. Ik schrijf dit opdat wij profijt mogen trekken uit ons lijden en triomferen over onze pijn . . . en opdat wij in dat proces betere, sterkere, warmere, meer mededogende, diepere mensen mogen worden - zich realiserend dat de uiteindelijke waarde van pijnvermindering niet comfort is, maar groei.
G.R. SCHIRALDI
(citaat oorspronkelijk uit: "Conquer Anxiety, Worry, and Nervous Fatigue: A Guide to Greater Peace", maar door mij gevonden in "The Post-Traumatic Stress Disorder Sourcebook. A Guide to Healing, Recovery, and Growth" van dezelfde auteur, te downloaden via http://bookstore.glassbook.com/store/)

[lijden, verdriet]


Gevoel jegens God - zelfs zonder woorden - is een gebed. Soms ondersteunen en verdiepen woorden dit gevoel." -THEOFAAN DE KLUIZENAAR (1815-94)


Hoe langzamer je gaat, hoe sneller je er komt.
-R.P. KLUFT
(context citaat: verwerking van trauma's)

[onthaasting, genezing, genezen, pijn, verdriet]


God vergeet het verleden. Doe hem maar na.


Streef naar vergeving, niet naar onschuld.


Wees dubbel aardig voor de mensen die je eten serveren of je auto voor je in de garage zetten.


Vraag God niet te doen wat jij wilt. Vraag God te doen wat goed is.


Als je jezelf al hebt opgegeven gaat God nog heel lang met je door.


Een goed hart met een fout geloof is beter dan het goede geloof met een fout hart.


Vertrouwen in de toekomst zorgt voor kracht in het heden.


Zonde en geen genade zien is wanhoop. Genade en geen zonde zien is arrogantie. Zonde en genade zien is bekering.


God kijkt nooit op zijn horloge.


Weet u waarom Jezus naar feestjes ging? Om plezier te maken, omdat hij de mensen aardig vond en omdat hij van lekker eten hield.


Als we zoveel behoefte aan informatie hadden, zou God wel een leraar gestuurd hebben. Als we zoveel behoefte aan technologie hadden, zou God wel een professor/ingenieur gestuurd hebben. Als we zoveel behoefte aan geld hadden, zou God wel een econoom gestuurd hebben. Maar omdat we zoveel behoefte aan vergeving hadden, heeft God een Redder gestuurd.


God is eerder op zoek naar een manier om ons binnen te laten dan om ons buiten de deur te zetten.


Onze ouders hebben we niet voor het uitzoeken, maar onze voorbeelden wel.


Soms lijkt het wel of "geloven in God" net zoiets is als "van Mozart houden". Het heeft geen enkele invloed op iemands denken en doen.


Van weten alléén wordt u eigenwijs.


Wijs zijn voor anderen is gemakkelijker dan wijs zijn voor onszelf.


Teveel analyse beschadigt de waarheid.
-FRANK HERBERT in zijn sf-roman "Dune Messiah"


Ik vertelde hem dat jezelf verdragen één van de zwaarste opgaven in het heelal kan zijn.
-FRANK HERBERT in zijn sf-roman "Dune Messiah"


De harten van alle mensen wonen in dezelfde wildernis.
-FRANK HERBERT in zijn sf-roman "Dune Messiah"


Als je struikelt ... kun je je evenwicht herwinnen door voorbij het ding te springen dat je liet struikelen.
-FRANK HERBERT in zijn sf-roman "Dune Messiah"


Wat betreft relaties, liefde: "Maak de ander niet tot de invulling van je leven, maar tot een aanvulling daarop.
-Gehoord van een BEKENDE


Hoe vaak komt het niet voor dat een boos iemand zich vol woede verzet tegen wat zijn eigen diepste zelf hem voorhoudt.
-FRANK HERBERT (in zijn sf-klassieker DUNE)

[boosheid, toorn]


HET ONTWAKEN

Dit beven maakt me standvastig. Ik kan het weten.
Wat wegvalt blijft voor altijd. En is nabij.
Ik ontwaak tot de slaap, en neem de tijd om te ontwaken.
Ik leer door gaan waarheen ik gaan moet.

THEODORE ROETHKE
(Dit raadselachtige gedicht, dat wel iets weg heeft van een koan, een raadselspreuk uit het Zenboeddhisme, heb ik gevonden in de fantastische SF-verhalenbundel "The Birthday of the World" van mijn favoriete schrijfster Ursula K. Le Guin. Je kunt deze bundel bijv. via de website van www.fictionwise.com kopen en downloaden als EBook! Oorspronkelijke tekst van het gedicht:)

THE WAKING


This shaking keeps me steady. I should know.
What falls away is always. And is near.
I wake to sleep, and take my waking slow.
I learn by going where I have to go.


Wie klaagt over zijn geringe kansen vergeet dat kleine deuren soms toegang geven tot grote kamers.
-Bokser RUBEN 'HURRICANE' CARTER


Leven is dat wat je overkomt terwijl je druk bezig bent met andere plannen.
-JOHN LENNON


Het einde van al ons zoeken zal zijn als wij aankomen waar we zijn begonnen en deze plaats voor het eerst kennen.
-T.S. ELIOT


Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben;
Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden.

-BEN CAMI


Wees een emmer, vol,
Door de donkere schacht van een put getrokken,
Dan eruit getild,
In het licht.

ROEMI
(Gevonden in Philip Simmons bijzondere en poŽtische boek "Learning to Fall. The Blessings of an Imperfect Life". Dit is het verhaal van iemand die door zijn dodelijke spierziekte ALS gedwongen werd het schone, goddelijke en bijzondere te vinden MIDDENIN lijden waarvoor geen verklaring of rechtvaardiging te ontdekken valt. Een boek over de kansen die onvolmaaktheid en lijden bieden kunnen. Je kunt de digitale versie van het boek (enkel geschikt voor gebruik in de ebook-programma's Microsoft Reader, Adobe Reader of MobiPocket Reader) kopen bij www.fictionwise.com. ISBN van de (conventioneel ;-) papieren versie: 0-553-80266-6. Zie ook www.learningtofall.com, waar je een fragment uit het boek en reacties kunt lezen.)


Reageren is de tweede keuzemogelijkheid naast zijn,
maar reageren verstoort het zijn en vernietigt het.

D.W. WINNICOTT


Houd je van je Schepper? Dien dan eerst de mens...
-MOHAMMED


Niemand ziet een bloem werkelijk. Zij is zo klein. Wij hebben geen tijd, en zien vergt tijd.
-GEORGIA O'KEEFE


Zonder kunst zou de rauwheid van de werkelijkheid de wereld ondraaglijk maken.
-GEORGE BERNARD SHAW


Schijven is een vorm van therapie; soms vraag ik me af hoe al diegenen die niet schrijven, componeren of schilderen, kunnen ontsnappen aan de waanzin, de melancholie en de panische angst die onlosmakelijk met het menselijk bestaan verbonden zijn.
-GRAHAM GREENE


Er bestaat niets moeilijkers voor een werkelijk creatief schilder, dan het schilderen van een roos; want voordat hij daartoe in staat is, zal hij eerst alle rozen moeten vergeten die ooit geschilderd zijn.
-HENRI MATISSE


Kunst, net als de ethiek, heeft als fundament dat men ergens de grens trekt.
-G.K. CHESTERTON


Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis.
-A. EINSTEIN


Net zo min als een plant kan discussiŽren over hovenierskunst, kan een kunstenaar dat over zijn kunst.
-JEAN COCTEAU


Je kunt betreuren dat rozen doorns hebben, Úf je kunt je erover verheugen dat doorns rozen hebben
-ZIGGY


Raak het gat in jouw leven aan, en bloemen zullen daar opbloeien.
-ZENGEZEGDE


Als je sommige vrome mensen hoort praten, zou je de indruk krijgen dat God nooit lacht.
-AUROBINDO GHOSE, Indiase filosoof (1872-1950)


Leren overkomt je niet bij toeval. Je moet er hartstochtelijk naar streven en toegewijd volharden in dat streven.
-ABIGAIL ADAMS


Mensen die vuur met vuur bestrijden, blijven op het eind meestal met as zitten.
-ABIGAIL VAN BUREN


Leef vanuit je verbeelding, niet vanuit je geschiedenis.
-STEPHEN COVEY


Ieder mens is zijn eigen gevangenis, maar ieder kan het recht verwerven om te ontsnappen. Geef het nooit op.
-BOEDDHA (bij zijn sterven of "paranirvana")


Een begrepen God is geen God.
-TERSTEEGEN


Een soldaat vroeg abt Mius of God berouw aanvaardde. Nadat de oude man hem vele dingen had geleerd, vroeg hij de soldaat: "Vertel me eens, mijn vriend: gooi jij je mantel weg als die gescheurd is?" De soldaat antwoordde: "Nee, ik repareer hem en draag hem weer." De oude man ging verder: "Als jij zoveel geeft om jouw mantel, zou God dan niet even veel geven om zijn schepsel?"

VERHAAL UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (de eerste christelijke monniken)


Mensen zijn voortdurend op zoek naar ideeën, maar ik zou ze graag laten ervaren dat de stilte bewaren het enige is wat ze nodig hebben. De Geest laat zich alleen horen aan hen die prententieloos in stilte verblijven.
-HENRI LE SAUX/ABHISHIKTANANDA (1910-73)


We praatten over het leven. We besloten dat praten over de zin van leven zinloos is omdat het leven geen antwoord is, maar een vraag, en dat jij, jij zelf, het antwoord bent.
-URSULA K. LEGUIN (citaat uit mijn favoriete novelle: A Very Long Way From Anywhere Else)


Hij die leeft van het gevecht met de vijand, heeft er belang bij die vijand te behouden.
-NIETZSCHE


Opeens op een dag kreeg ik een heldere kijk; dat was toen ik door de vingers leerde zien.
-CARLA POLS

[vergeving, vergiffenis]


Grote delen van de weg naar de hemel dienen met maximaal 30 km/u afgelegd te worden.
-EVELYN UNDERHILL


Ons aandeel in het gebed is de poging om onze geesten en harten naar God te verheffen en hiervoor tijd vrij te maken. Proberen te bidden Ūs al gebed, en is een erg goed gebed. De wil om het te proberen is Zijn geschenk.
-BASIL HUME (To Be A Pilgrim)


Een geslaagd huwelijk vereist dat de partners dikwijls verliefd raken, telkens op dezelfde persoon.
-MIGNON MCLAUGHLIN


Analyseer je huwelijk [relatie] niet overmatig; anders handel je als iemand die een kwetsbaar kasplantje elke 20 minuten uit de grond trekt om te kijken of de wortels al groeien.
-NASH


De wijzen stellen dat het leven een illusie is, maar neemt dat de schrijnende kanten ervan weg? Laat ons droevig zijn, want gevoel maakt ons menselijk.
-DENG MING-DAO


Wanneer het tijd is om afscheid te nemen is het tijd om afscheid te nemen. Laat er geen spijt zijn. De schoonheid van het huwelijk is als de vergankelijke volmaaktheid van een sneeuwvlok.
-DENG MING-DAO


Men vroeg een man van negentig waaraan hij zelf zijn hoge leeftijd toeschreef. 'Ik denk,' zei hij met een twinkeling in zijn ogen, 'dat het komt omdat ik meestal 's avonds naar bed ging om te slapen, terwijl ik eigenlijk had moeten opblijven om me zorgen te maken.'
-DOROTHEA KENT


Verjaardag vieren is een gezonde bezigheid. Het is namelijk statistisch bewezen dat mensen die het meest hun verjaardag vieren, ook het langst leven.
-???


Discipline is je herinneren wat je wilt.
-DAVID CAMPBELL


Als er iets is wat de mensen zich zullen herinneren van deze eeuw, dan is het waarschijnlijk de snelheid waarmee we dingen omarmen en ze vervolgens weer laten vallen.
-DAVID KONIGSBERG


Er is maar één weg die God weet te bereiken, en dat is het gebed. Houd iemand je een andere weg voor, dan word je misleid.
-TERESA VAN AVILA (1515-82)


Behalve de gaven van het hoofd zijn er ook die van het hart, en deze zijn absoluut even belangrijk, hoewel ze gemakkelijk over het hoofd gezien worden omdat in zulke gevallen het hoofd vaker het zwakker ontwikkelde orgaan is. En toch dragen mensen van dit slag soms meer bij aan het welzijn van de maatschappij en zijn zij waardevoller dan die met andere talenten.
-C.G. JUNG


De hartstocht is een dievenlantaarn; zij werpt al haar licht naar een kant, terwijl heel de verdere omtrek donker blijft.
-SIRIUS


God kan zelfs op kromme regels recht schrijven.
-DUITS SPREEKWOORD

[genade]


Ieder mens is na zijn 40e levensjaar zelf verantwoordelijk voor de uitdrukking die zijn gelaat draagt.
-SPREEKWOORD

Citaat gevonden in Anselm Grüns boek "Die eigene Freude (vreugde) terugvinden". Grün schrijft dat onze levensinstelling, waar we zelf voor verantwoordelijk zijn, bepaalt of ons gezicht vreugde of juist bitterheid uitstraalt.


Abt Marcarius zei: "Wanneer we voortdurend blijven denken aan het leed dat ons is aangedaan door anderen, verliezen we het vermogen om aan God te denken.
-CITAAT UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte)


Een oude man [d.w.z. een monnik] zei: "Iemand die meer geŽerd en geprezen wordt dan hem toekomt, loopt daardoor grote schade op, terwijl iemand die niet geŽerd is bij anderen hoog geacht wordt in de hemel.
-CITAAT UIT DE TRADITIE UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte)


Waarom de persoon die jou gekwetst heeft haten? Hij of zij is het niet die de overtreding beging, maar de duivel. Haat de ziekte, niet de zieke!
-CITAAT UIT DE TRADITIE UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte)


Een broeder bezocht een heel ervaren oude man en zei tegen hem: "Ik zit in de problemen." De oude man antwoordde: "Zet je neer in je kluis, en God zal je vrede schenken.
-CITAAT UIT DE TRADITIE UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte)


Abt Poemen sprak: "Schenk je hart niet aan datgene wat je hart niet kan bevredigen.
-CITAAT UIT DE TRADITIE UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte)


Abt Sisoes zei: "Zoek God, maar zoek Hem niet daar waar Hij niet woont.
-CITAAT UIT DE TRADITIE UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte)


Van abt Agathon werd gezegd dat hij drie jaar lang rondliep met een steen in zijn mond, totdat hij had leren zwijgen.
-CITAAT UIT DE TRADITIE UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte)


Abt Poemen zei: "Het kan vanbuiten lijken alsof je zwijgt, maar wanneer je in je hart anderen veroordeelt, ben je toch voortdurend aan het babbelen. Een ander persoon praat misschien van de vroege morgen tot de late avond, en bewaart daarbij toch het stilzwijgen; d.w.z.: hij zegt niets onnuttigs.
-CITAAT UIT DE TRADITIE UIT DE TRADITIE VAN DE WOESTIJNVADERS (vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte)


[Wat nodig is:] "Een beker kennis, een vat vol liefde en een oceaan van geduld.
-ST. FRANCISCUS VAN SALES


Als jouw mededogen niet ook voor jouzelf geldt, is het niet compleet.
-JACK KORNFIELD


Het enige wat we te vrezen hebben, is de angst zelf.
-PRESIDENT THEODORE ROOSEVELT


Wees vriendelijk, want iedereen die je ontmoet is in een groot gevecht verwikkeld.
-PHILO VAN ALEXANDRIË (ca. 20 v.C. - 50 n.C.)


Waar welvaart heerst zonder soberheid, daar heerst geweld.
-KRISHNAMURTI


Wat zegt een naam? Dat wat wij een roos noemen,
zou met een andere naam even zoet ruiken.
-BRON CITAAT ONBEKEND


De vis hoeft zichzelf alleen maar te verliezen in het water.
De mens hoeft zichzelf alleen maar te verliezen in Tao.
-TSJANG TSE


Onwetende mensen zitten verstrikt in woorden zoals een olifant in de modder.
-LANKAVATARA SOETRA


Een onoprechte en kwaadwillige vriend moet meer gevreesd worden dan een wild beest; een wild beest kan je lichaam verwonden, maar een kwaadwillige vriend zal je geest verwonden.
BOEDDHA


Ze kijken naar de maan aan de hemel
en ze verliezen het juweel in hun hand
KANZAN


Water gedronken door de koe wordt melk, en gedronken door de slang vergif.
ZEN-GEZEGDE


Goed en slecht zijn niet in hen maar in mijzelf;
Als de vorm recht is, zal de schaduw niet krom zijn.
ZENMEESTER(?) TAKUAN


Als we omhoog kijken, hierheen of daarheen, dan stralen overal sterren.
Als we alleen maar naar beneden kijken, zullen er nooit sterren zijn.
BRON CITAAT ONBEKEND


Regen is goed en wind is ook goed, als we beseffen
Dat in dit leven niets volledig goed is.
BRON CITAAT ONBEKEND


De bergstroom zal aan het einde de zee worden;
Tijdelijk stroomt ze onder de gevallen bladeren.
BRON CITAAT ONBEKEND


Liefhebben is terugkeren
naar een huis
dat wij nooit verlieten;
is ons herinneren
wie we zijn.
SAM KEEN


Sommige mensen plukken de vruchten van de boom der kennis om zichzelf daarmee te tooien, in plaats van te plukken om te eten.
UIT GEMS FROM THE EAST


Hoofdzaak is dat wij zuiverheid betrachten op eigen lichaam en geest, eerbied tonen jegens de Natuur, en lief zijn jegens dieren en vogels, gekooid of in vrijheid, die net als wij, in angstige barensnood, wachten op verlossing.
GERARD REVE


Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt zijn kleine aangelegenheden in vergelijking met wat in ons leeft.
OLIVER WENDELL HOLMES


Afsluitend citaat:

En nu, vriend, houd ik op; wil je nog verder lezen,
och, word dan zelf Gods schrift én het wezen daarvan!
-ANGELUS SILESIUS

Deze pagina werd voor het laatst ververst op: zondag 12 juni 2005.